ประวัติโรงพยาบาล

                โรงพยาบาลมเหสักข์ เป็นโรงพยาบาลทั่วไปขนาด 132 เตียง ตั้งอยู่เลขที่ 46/7-9 ถนนมเหสักข์ แขวงสุริยวงค์ เขตบางรัก  กรุงเทพมหานคร   เปิดดำเนินการเมื่อวันที่ 26 มกราคม พ.ศ.2519 บนเนื้อที่ 613 ตารางวา โดยโรงพยาบาลมเหสักข์ เข้าร่วมเป็นโรงพยาบาลในเครือโรงพยาบาลวิภาราม  ในปี พ.ศ. 2560

               ปัจจุบัน โรงพยาบาลมเหสักข์ ได้พัฒนาปรับปรุงทั้งด้านอาคารสถานที่ ด้านการบริการ  รวมถึงด้านระบบงานบุคลากร และเครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพพร้อมให้บริการแก่ทุกท่าน ภายใต้การบริหารงานโดยคณะผู้บริหารจากโรงพยาบาลวิภาราม โดยมีการพัฒนาตามมาตรฐานระบบคุณภาพ Hospital Accreditation (HA) ของกระทรวงสาธารณสุข