วิสัยทัศน์ (Vision)

มุ่งมั่นพัฒนาบริการตามมาตรฐานเพื่อชุมชนทุกระดับ

 

พันธกิจ (Mission)

ให้บริการด้านการรักษาพยาบาล  สร้างเสริม ป้องกัน ฟื้นฟู  อย่างมีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ยึดคุณธรรม จริยธรรมเคารพสิทธิและศักดิ์ศรีผู้ป่วย  เกื้อกูลชุมชน ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัย ต่อผู้รับบริการและบุคลากร โดยมุ่งเน้นการพัฒนาต่อเนื่องเพื่อให้เกิดความปลอดภัยและสร้างความพึงพอใจต่อผู้รับบริการ

 

จุดเน้น ปี 2563

  • ศูนย์ตรวจสุขภาพ
  • คลินิกโรคเรื้อรัง