image
แผนกสูติ-นรีเวชกรรม

แผนกสูติ-นรีเวชกรรม

​คลินิกสูติ - นรีเวช

      โรงพยาบาลมเหสักข์ ให้บริการด้านการวินิจฉัยการรักษาทางสูติ-นรีเวชกรรม และการผ่าตัดเฉพาะสำหรับสุภาพสตรีโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 

 

การบริการ

  •  การฝากครรภ์  
  •  การคลอดและการดูแลหลังคลอด 
  •  การตรวจประเมินภาวะของทารกในครรภ์
  •  การผ่าตัดทางสูติ - นรีเวช
  •  การตั้งครรภ์และการคลอดของมารดาที่มีภาวะเสี่ยง
  •  การผ่าตัดโดยการส่องกล้องทางนรีเวช เช่น เนื้องอกที่มดลูก ถุงน้ำที่รังไข่
  •  การตรวจรักษามะเร็งในสตรี
  •  ปรึกษาคุมกำเนิด

 

ติดต่อสอบถาม   
โทรศัพท์   02-6357123 (อัตโนมัติ) หรือ  02-6357120-39  ต่อ  121 , 122