image
แผนกกุมารเวชกรรม

แผนกกุมารเวชกรรม

คลินิกกุมารเวชกรรม

     โรงพยาบาลมเหสักข์ ให้บริการดูแลสุขภาพตั้งแต่แรกคลอด จนเข้าสู่วัยรุ่น(อายุ 15 ปี)โดยเน้นในเชิงป้องกันและส่งเสริมสุขภาพ เพื่อลดความเสี่ยงต่อความเจ็บป่วย กุมารแพทย์ร่วมมือกับสูติแพทย์ ในการให้ความรู้แก่มารดาในขณะตั้งครรภ์ ขณะคลอดและหลังคลอดเพื่อเพิ่มความมั่นใจในช่วงแรกคลอด จากการดูแลโดยกุมารแพทย์ และกุมารแพทย์ทารกแรกเกิด เด็กๆ จะได้รับการเฝ้าติดตามการเจริญเติบโต พัฒนาการ และการรับวัคซีน โดยได้รับการดูแลร่วมกันจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

 

 

การนัดหมายและติดต่อสอบถาม 
โทรศัพท์   02-6357123 (อัตโนมัติ) หรือ  02-6357120-39  ต่อ 150 , 151 , 121 , 122