image
แผนกอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน

แผนกอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน

       ด้วยความตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลผู้ป่วยอย่างเร่งด่วนและทันท่วงที นับตั้งแต่ชั่วโมงแรก โรงพยาบาลมเหสักข์ จึงเตรียมความพร้อมด้านสถานที่ เพื่อรองรับผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน พร้อมด้วยเครื่องมือ อุปกรณ์ที่ทันสมัย ทีมแพทย์ พยาบาล และบุคลากรผู้เชี่ยวชาญ ตลอด 24 ชั่วโมง รวมถึงการเตรียมพร้อมแผนปฏิบัติการ เพื่อรองรับการเกิดอุบัติเหตุหมู่ในเขตพื้นที่ใกล้เคียง ด้วยบริการรถพยาบาลฉุกเฉิน 

       อุบัติเหตุ - ฉุกเฉิน โรงพยาบาลมเหสักข์ มีเป้าหมายในการดูแลรักษาพยาบาลผู้ป่วยทุกประเภท  โดยเน้นให้ผู้ป่วยอุบัติเหตุ-ฉุกเฉินพ้นภาวะวิกฤตอย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และปลอดภัย ตามมาตรฐานวิชาชีพ สามารถให้การรักษาพยาบาลผู้ป่วยฉุกเฉินทุกประเภท

  1. ผู้ป่วยอายุรกรรม
  2. ผู้ป่วยศัลยกรรม
  3. ผู้ป่วยกุมารเวชกรรม
  4. ผู้ป่วยสูติ-นรีเวชกรรม
 
การติดต่อสอบถาม 
โทรศัพท์   02-6357123 (อัตโนมัติ) หรือ  02-6357120-39  ต่อ 136