รายชื่อแพทย์

นายแพทย์เอกรินทร์ จริยโกศล

นายแพทย์เอกรินทร์ จริยโกศล

สาขา : ศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์

นายแพทย์ปิยศักดิ์ สังขช่วย

นายแพทย์ปิยศักดิ์ สังขช่วย

สาขา : ศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์

นายแพทย์ประชา เชาวน์วิวัฒน์

นายแพทย์ประชา เชาวน์วิวัฒน์

สาขา : ศัลยแพทย์ทั่วไป

นายแพทย์ธวัช งานรุ่งเรือง

นายแพทย์ธวัช งานรุ่งเรือง

สาขา : อายุรแพทย์ทั่วไป

นายแพทย์อาชวิน	สตางค์มงคล

นายแพทย์อาชวิน สตางค์มงคล

สาขา : อายุรแพทย์ทั่วไป

นพ.สรณ์สิริ	ยิ้มละมัย

นพ.สรณ์สิริ ยิ้มละมัย

สาขา : กุมารเวชศาสตร์

นายแพทย์ชูเกียรติ   ศุภนันตฤกษ์

นายแพทย์ชูเกียรติ ศุภนันตฤกษ์

สาขา : เวชปฎิบัติทั่วไป

พล.ต.นพ.กมลชัย อธิปวัฒนากร

พล.ต.นพ.กมลชัย อธิปวัฒนากร

สาขา : เวชปฎิบัติทั่วไป

นายแพทย์มาโนช  เครือวัลย์

นายแพทย์มาโนช เครือวัลย์

สาขา : สูตินรีแพทย์

แพทย์หญิงวราลี เปี่ยมพงศ์สานต์

แพทย์หญิงวราลี เปี่ยมพงศ์สานต์

สาขา : รังสีวิทยาวินิจฉัย

แพทย์หญิงวาสนา อุตสาหะ

แพทย์หญิงวาสนา อุตสาหะ

สาขา : รังสีวิทยาทั่วไป

นายแพทย์นิธิศ	ฉายศิริกุล

นายแพทย์นิธิศ ฉายศิริกุล

สาขา : เวชปฎิบัติทั่วไป

ทันตแพทย์วรินทร์	ศรีศตสุข

ทันตแพทย์วรินทร์ ศรีศตสุข

สาขา : ทันตแพทย์

ทันตแพทย์เจริญ	ชื่นสิริพัฒนกุล

ทันตแพทย์เจริญ ชื่นสิริพัฒนกุล

สาขา : ทันตแพทย์

ทันตแพทย์หญิงมัณยาภา	ประภาพยืนยง

ทันตแพทย์หญิงมัณยาภา ประภาพยืนยง

สาขา : ทันตแพทย์

ทันตแพทย์หญิงพิมสิริ	นันทวิภาวงศ์

ทันตแพทย์หญิงพิมสิริ นันทวิภาวงศ์

สาขา : ทันตแพทย์

ทันตแพทย์ธกร	แสงพนัสธาดา

ทันตแพทย์ธกร แสงพนัสธาดา

สาขา : ทันตกรรม (ศัลยกรรมรากฟันเทียม)

ทันตแพทย์หญิงสดใส	วิโรจน์ศักดิ์

ทันตแพทย์หญิงสดใส วิโรจน์ศักดิ์

สาขา : ทันตกรรม (ศัลยกรรมเหงือก)

ทันตแพทย์ยุวบูรณ์	จันทร์แจ่มจรูญ

ทันตแพทย์ยุวบูรณ์ จันทร์แจ่มจรูญ

สาขา : ทันตกรรม (ศัลยกรรมช่องปาก)

ทันตแพทย์พลภัทร	แนวบุญเนียร

ทันตแพทย์พลภัทร แนวบุญเนียร

สาขา : ทันตกรรม (จัดฟัน)

นายแพทย์วิวัฒน์  จรัญเรืองธีรกุล

นายแพทย์วิวัฒน์ จรัญเรืองธีรกุล

สาขา : ประสาทศัลยแพทย์

นายแพทย์พิสัยพันธุ์  วัตตะยัง

นายแพทย์พิสัยพันธุ์ วัตตะยัง

สาขา : ศัลยศาสตร์ทางเดินปัสสาวะ

นายแพทย์องอาจ วิจินธนสาร

นายแพทย์องอาจ วิจินธนสาร

สาขา : ศัลยแพทย์ทั่วไป

แพทย์หญิงปิยวรรณ กิตติสกุลนาม

แพทย์หญิงปิยวรรณ กิตติสกุลนาม

สาขา : อายุรแพทย์เฉพาะทาง ด้านโรคไต

นายแพทย์ปองปราชญ์	พัวพัฒนกุล

นายแพทย์ปองปราชญ์ พัวพัฒนกุล

สาขา : อายุรแพทย์เฉพาะทาง ด้านโรคไต

นายแพทย์ฉัตรชัย	จิรอดิศัย

นายแพทย์ฉัตรชัย จิรอดิศัย

สาขา : อายุรแพทย์เฉพาะทาง ด้านโรคไต

แพทย์หญิงชุติกา	ศรีสุทธิยากร

แพทย์หญิงชุติกา ศรีสุทธิยากร

สาขา : อายุรศาสตร์ โรคผิวหนัง

นายแพทย์บุญมี  วงศ์สถิตวิไลรุ่ง

นายแพทย์บุญมี วงศ์สถิตวิไลรุ่ง

สาขา : อายุรแพทย์เฉพาะทาง ด้านประสาทวิทยา

นายแพทย์สุพจน์  เดชอาคม

นายแพทย์สุพจน์ เดชอาคม

สาขา : อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา

นายแพทย์สรศักดิ์ มากเมตตากุล

นายแพทย์สรศักดิ์ มากเมตตากุล

สาขา : อายุรศาสตร์โรคเลือด

นายแพทย์พิทยา  ภมรเวชวรรณ

นายแพทย์พิทยา ภมรเวชวรรณ

สาขา : จักษุแพทย์

แพทย์หญิงศศิรัตน์	วัฒนวิจารณ์

แพทย์หญิงศศิรัตน์ วัฒนวิจารณ์

สาขา : จักษุแพทย์

แพทย์หญิงนิดา วงศ์ชัยสุวัฒน์

แพทย์หญิงนิดา วงศ์ชัยสุวัฒน์

สาขา : จักษุแพทย์

นายแพทย์ดนัย  ธเนศพงศ์ธรรม

นายแพทย์ดนัย ธเนศพงศ์ธรรม

สาขา : โสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา

พญ.มล.กัญญ์ทอง	 ทองใหญ่

พญ.มล.กัญญ์ทอง ทองใหญ่

สาขา : โสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา

นายแพทย์ธนพงษ์  หงส์พร้อมญาติ

นายแพทย์ธนพงษ์ หงส์พร้อมญาติ

สาขา : วิสัญญีแพทย์

นายแพทย์ธินโรจน์	โสรินทร์

นายแพทย์ธินโรจน์ โสรินทร์

สาขา : วิสัญญีแพทย์

แพทย์หญิงจีระนุช วนะวนานนท์

แพทย์หญิงจีระนุช วนะวนานนท์

สาขา : วิสัญญีแพทย์

แพทย์หญิงอธิจิต  ทับสุพรรณ

แพทย์หญิงอธิจิต ทับสุพรรณ

สาขา : วิสัญญีแพทย์

แพทย์หญิงศิริวิมล  รัฐประเสริฐ

แพทย์หญิงศิริวิมล รัฐประเสริฐ

สาขา : วิสัญญีแพทย์