mahaesakhospital.co.th : โรงพยาบาลมเหสักข์ รพ.มเหสักข์ ร.พ.มเหสักข์ โรงพยาบาล มเหสักข์ สุริยวงศ์ บางรัก mahaesak hospital mahaesak hospital
Untitled Document
ซ้อมแผนเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุบัติเหตุหมู่

 โรงพยาบาลมเหสักข์ เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุบัติเหตุหมู่ โดยได้เข้าร่วมซ้อมแผนเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุบัติเหตุหมู่ ร่วมกับ ทีมโรงพยาบาลเลิดสิน

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ออกหน่วยแพทย์อาสาเคลื่อนที่ ณ บริเวณท้องสนามหลวง พระบรมมหาราชวัง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
โรงพยาบาลมเหสักข์  ร่วมกับสมาคมโรงพยาบาลเอกชน , สำนักงานประกันสังคม และกระทรวงแรงงาน  นำแพทย์ พยาบาลและเจ้าหน้าที่พร้อมรถพยาบาลฉุกเฉิน ร่วมออกหน่วยแพทย์อาสาเคลื่อนที่เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล โดยจัดการดูแลสุขภาพร่างกายให้แก่ประชาชนที่เดินทางมาร่วมถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ ณ บริเวณท้องสนามหลวง พระบรมมหาราชวัง
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
การขอรับรองคุณภาพห้องปฏิบัติการ (Laboratory Accreditation : LA)

ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ เป็นหน่วยงานที่ดำเนินการทดสอบ สิ่งส่งตรวจจากผู้ป่วยและผู้ใช้บริการ โดยวิธีการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และรายงานข้อมูล หรือผลการทดสอบทางห้องปฏิบัติการ เพื่อสนับสนุนการตรวจวินิจฉัยและรักษาผู้ป่วย ติดตามการรักษาโรค ควบคุม ป้องกันและเฝ้าระวังการเกิดโรค ดังนั้นการปฏิบัติงานห้องปฏิบัติการ จึงต้องเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ และได้รับการรับรองมาตรฐานจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อให้ผู้รับบริการมั่นใจ และได้รับการบริการอย่างถูกต้อง ปลอดภัย ได้มาตรฐาน

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
โครงการบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในโรงเรียน

  สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 กรุงเทพมหานคร  มีนโยบายให้โรงพยาบาลในสังกัด เข้าดำเนินการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในโรงเรียนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการตรวจสุขภาพร่างกาย และให้ความรู้และคำแนะนำแก่เด็กนักเรียนชั้นประถม และให้เด็กนักเรียนชั้นประถมเห็นความสำคัญในการดูแลสุขภาพร่างกาย   รวมทั้งให้เด็กนักเรียนชั้นประถมที่ตรวจพบความเสี่ยง หรือความผิดปกติได้รับการรักษาทันที

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
โครงการ “IV care, IV team“

จากการรวบรวมรายงานปัญหาความเสี่ยงพบว่าปัญหาในการดูแลผู้ป่วยที่ให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำเป็นความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบในการดูแลผู้ป่วยขณะผ่าตัด จากการทบทวนพบว่าแนวทางปฏิบัติในการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำไม่ชัดเจนและไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
ฝ่ายการพยาบาลจึงพิจารณาร่วมกับแผนกไอซียู และห้องผ่าตัด ในการจัดทำแนวทางการปฏิบัติรวมถึงการจัดอบรมให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อให้เจ้าหน้าที่นำมาพัฒนาการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดในการดูแลผู้ป่วยและลดความเสี่ยงที่ตามมา

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
กิจกรรมปั่นเพื่อพ่อ (Bike for dad) (11 ธันวาคม 2558)

  วันที่  11 ธันวาคม พ.ศ. 2558 โรงพยาบาลมเหสักข์  ร่วมสนับสนุนกิจกรรมปั่นเพื่อพ่อ (Bike for dad)  โดยร่วมออกหน่วยบริการรถพยาบาลพร้อมเจ้าหน้าที่ให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนทั่วไปและผู้เข้าร่วมกิจกรรมปั่นเพื่อพ่อ (Bike for dad)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ปฐมนิเทศ พนักงานผู้ช่วยพยาบาล

ฝ่ายการพยาบาล ร่วมกับ ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ พนักงานผู้ช่่วยพยาบาล ประจำปี 2558 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้พนักงานใหม่ ได้รู้เรื่องราวต่างๆ เกี่ยวกับองค์กร ,เตรียมความพร้อมในด้านจิตใจและไว้วางใจในการอยู่ทำงานกับองค์กร

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
อบรมการป้องกัน/ระงับอัคคีภัย และการเคลื่อย้ายผู้ป่วย

 โรงพยาบาลมเหสักข์ เล็งเห็นความสำคัญของการป้องกันการเกิดอัคคีภัย จัดกำหนดให้มีการอบรมพนักงานเพื่อทบทวนความรู้ความเข้าใจในการระงับอัคคีภัยในหน่วยงานและ การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยอย่างถูกต้อง โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากสำนักงานเขตบางรัก

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
อบรมเชิงปฏิบัติการฟื้นฟูทักษะในการช่วยแพทย์ใส่ท่อช่วยหายใจ

 งานวิสัญญีวิทยา จัดการจัดอบรมฟื้นฟูทักษะในการช่วยแพทย์ใส่ท่อช่วยหายใจ ในหน่วยงานที่มีความเสี่ยงสูง โดยนำ Application LINE มาใช้ประโยชน์ในการอบรมและปรึกษาวิสัญญีแพทย์ผ่านโซเชียลเนตเวิร์ค เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการบริการรักษาที่รวดเร็ว ทันเวลา และได้รับความปลอดภัยสูงสุด โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญงานวิสัญญีวิทยา พ.ต.ต.นพ.ธนพงษ์  หงส์พร้อมญาติ  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
กิจกรรมโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงต่อโรคเมตาบาลิค (เบาหวาน, ความดันโลหิต, โรคอ้วน)

โรงพยาบาลมเหสักข์ ตระหนักถึงความสำคัญของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเกี่ยวกับการดูแลตนเองเพื่อให้ห่างไกลโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง และโรคอ้วน   ปัจจุบันโรงพยาบาลมเหสักข์ จึงได้รณรงค์การคัดกรองความเสี่ยงประชาชนที่เข้ามารับบริการในโรงพยาบาลทุกราย พบผู้ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงเป็นจำนวนมากจึงได้จัดทำค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพขึ้น โดยกำหนดกลุ่มเป้าหมายที่จะนำมาเข้าร่วมโครงการแบ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการเป็นโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง และโรคอ้วน

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
การฝึกอบรมปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR)

 องค์กรพยาบาล ตระหนักถึงความสำคัญในการดูแลรักษาพยาบาลแก่ผู้มาใช้บริการของโรงพยาบาล  โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ป่วยภาวะวิกฤติ ที่ต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน และต้องใช้การปฏิบัติช่วยชีวิตอย่างเร่งด่วน  จึงได้จัดทำโครงการฝึกอบรมและปฏิบัติการช่วยชีวิตที่เหมาะสมกับการดูแลผู้ป่วยตามมาตรฐานสากล โดยมุ่งเน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางให้แก่บุคลากรทุกระดับที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการให้บริการด้านรักษาพยาบาลเช่น พยาบาล, พนักงานผู้ช่วยพยาบาล, พนักงานเวรเปล, เจ้าหน้าที่แผนก X-Ray, เจ้าหน้าที่แผนกกายภาพฯ

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
กิจกรรมทำบุญตักบาตร ตามแบบวิถีพุทธ

ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมเหสักข์  เล็งเห็นความสำคัญในการดูแลรักษาทั้งร่างกาย และจิตใจของผู้ป่วยและญาติที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล จึงจัดกิจกรรม "โครงการทำบุญตักบาตรตามแบบวิถีพุทธ" โดยนิมนต์พระสงฆ์ มารับบิณฑบาต จากผู้ป่วย / ญาติ และเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาล  เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้ป่วย และเป็นการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีการทำบุญตัดบาตรตามแบบวิถีพุทธ โดยกิจกรรมดังกล่าวจะมีขึ้นทุกวันศุกร์สุดท้ายของเดือน

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
กิจกรรมอบรมเพื่อฟื้นฟูความรู้ในการดูแลผู้ป่วยด้านกายภาพบำบัด

คณะกรรมการประสานงานการดูแลผู้ป่วย (Patient Care Team) จัดกิจกรรมอบรมเพื่อฟื้นฟูความรู้ในการดูแลผู้ป่วยด้านกายภาพบำบัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ป่วยที่นอนพักรักษาตัวในหอผู้ป่วยได้รับการดูแลและจัดท่า นอน และนั่ง ได้ถูกวิธี โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลผู้ป่วยกายภาพบำบัดเป็นวิทยากรให้ความรู้

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  mahaesakhospital.co.th : โรงพยาบาลมเหสักข์ รพ.มเหสักข์ ร.พ.มเหสักข์ โรงพยาบาล มเหสักข์ สุริยวงศ์ บางรัก mahaesak hospital mahaesak hospital
mahaesakhospital.co.th : โรงพยาบาลมเหสักข์ รพ.มเหสักข์ ร.พ.มเหสักข์ โรงพยาบาล มเหสักข์ สุริยวงศ์ บางรัก mahaesak hospital mahaesak hospital
  
 

ผู้รับบริการทั่วไป หรือ ผู้ที่มีสิทธิบัตรประกันสังคม หรือบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า (บัตรทอง) สามารถเข้าไปรับบริการตรวจรักษาได้ที่คลินิกเครือข่ายโรงพยาบาล ดังนี้

สิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า
- ดอกไม้เวชคลินิก
- มเหสักข์คลินิกเวชกรรม
- มเหสักข์คลินิกเวชกรรม สาขา 2
อ่านต่อ

สิทธิประกันสังคม
- คลินิกเครือข่ายประกันสังคม


 
 
 
ชื่อ-สกุล :
เบอร์โทร :
อีเมล์ :
เรื่อง :
 

 หมายเหตุ : ข้อมูลของส่วนตัวท่านจะไม่ถูกเปิดเผย ข้อเสนอแนะ/ร้องเรียนของท่าน จะส่งให้คณะกรรมการพิจารณาโดยตรง โปรดใช้ข้อความที่สุภาพและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพ

 
 
 
mahaesakhospital.co.th : โรงพยาบาลมเหสักข์ รพ.มเหสักข์ ร.พ.มเหสักข์ โรงพยาบาล มเหสักข์ สุริยวงศ์ บางรัก mahaesak hospital mahaesak hospital