mahaesakhospital.co.th : โรงพยาบาลมเหสักข์ รพ.มเหสักข์ ร.พ.มเหสักข์ โรงพยาบาล มเหสักข์ สุริยวงศ์ บางรัก mahaesak hospital mahaesak hospital
Untitled Document
                โครงการ “IV care, IV team“

จากการรวบรวมรายงานปัญหาความเสี่ยงพบว่าปัญหาในการดูแลผู้ป่วยที่ให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำเป็นความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบในการดูแลผู้ป่วยขณะผ่าตัด จากการทบทวนพบว่าแนวทางปฏิบัติในการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำไม่ชัดเจนและไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
ฝ่ายการพยาบาลจึงพิจารณาร่วมกับแผนกไอซียู และห้องผ่าตัด ในการจัดทำแนวทางการปฏิบัติรวมถึงการจัดอบรมให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อให้เจ้าหน้าที่นำมาพัฒนาการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดในการดูแลผู้ป่วยและลดความเสี่ยงที่ตามมา

  mahaesakhospital.co.th : โรงพยาบาลมเหสักข์ รพ.มเหสักข์ ร.พ.มเหสักข์ โรงพยาบาล มเหสักข์ สุริยวงศ์ บางรัก mahaesak hospital mahaesak hospital
mahaesakhospital.co.th : โรงพยาบาลมเหสักข์ รพ.มเหสักข์ ร.พ.มเหสักข์ โรงพยาบาล มเหสักข์ สุริยวงศ์ บางรัก mahaesak hospital mahaesak hospital
  
 

ผู้รับบริการทั่วไป หรือ ผู้ที่มีสิทธิบัตรประกันสังคม หรือบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า (บัตรทอง) สามารถเข้าไปรับบริการตรวจรักษาได้ที่คลินิกเครือข่ายโรงพยาบาล ดังนี้

สิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า
- ดอกไม้เวชคลินิก
- มเหสักข์คลินิกเวชกรรม
- มเหสักข์คลินิกเวชกรรม สาขา 2
อ่านต่อ

สิทธิประกันสังคม
- คลินิกเครือข่ายประกันสังคม


 
 
 
ชื่อ-สกุล :
เบอร์โทร :
อีเมล์ :
เรื่อง :
 

 หมายเหตุ : ข้อมูลของส่วนตัวท่านจะไม่ถูกเปิดเผย ข้อเสนอแนะ/ร้องเรียนของท่าน จะส่งให้คณะกรรมการพิจารณาโดยตรง โปรดใช้ข้อความที่สุภาพและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพ

 
 
 
mahaesakhospital.co.th : โรงพยาบาลมเหสักข์ รพ.มเหสักข์ ร.พ.มเหสักข์ โรงพยาบาล มเหสักข์ สุริยวงศ์ บางรัก mahaesak hospital mahaesak hospital