mahaesakhospital.co.th : โรงพยาบาลมเหสักข์ รพ.มเหสักข์ ร.พ.มเหสักข์ โรงพยาบาล มเหสักข์ สุริยวงศ์ บางรัก mahaesak hospital mahaesak hospital
Untitled Document
                กิจกรรมโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงต่อโรคเมตาบาลิค (เบาหวาน, ความดันโลหิต, โรคอ้วน)

โรงพยาบาลมเหสักข์ ตระหนักถึงความสำคัญของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเกี่ยวกับการดูแลตนเองเพื่อให้ห่างไกลโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง และโรคอ้วน   ปัจจุบันโรงพยาบาลมเหสักข์ จึงได้รณรงค์การคัดกรองความเสี่ยงประชาชนที่เข้ามารับบริการในโรงพยาบาลทุกราย พบผู้ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงเป็นจำนวนมากจึงได้จัดทำค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพขึ้น โดยกำหนดกลุ่มเป้าหมายที่จะนำมาเข้าร่วมโครงการแบ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการเป็นโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง และโรคอ้วน

  mahaesakhospital.co.th : โรงพยาบาลมเหสักข์ รพ.มเหสักข์ ร.พ.มเหสักข์ โรงพยาบาล มเหสักข์ สุริยวงศ์ บางรัก mahaesak hospital mahaesak hospital
mahaesakhospital.co.th : โรงพยาบาลมเหสักข์ รพ.มเหสักข์ ร.พ.มเหสักข์ โรงพยาบาล มเหสักข์ สุริยวงศ์ บางรัก mahaesak hospital mahaesak hospital
  
 

ผู้รับบริการทั่วไป หรือ ผู้ที่มีสิทธิบัตรประกันสังคม หรือบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า (บัตรทอง) สามารถเข้าไปรับบริการตรวจรักษาได้ที่คลินิกเครือข่ายโรงพยาบาล ดังนี้

สิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า
- ดอกไม้เวชคลินิก
- มเหสักข์คลินิกเวชกรรม
- มเหสักข์คลินิกเวชกรรม สาขา 2
อ่านต่อ

สิทธิประกันสังคม
- คลินิกเครือข่ายประกันสังคม


 
 
 
ชื่อ-สกุล :
เบอร์โทร :
อีเมล์ :
เรื่อง :
 

 หมายเหตุ : ข้อมูลของส่วนตัวท่านจะไม่ถูกเปิดเผย ข้อเสนอแนะ/ร้องเรียนของท่าน จะส่งให้คณะกรรมการพิจารณาโดยตรง โปรดใช้ข้อความที่สุภาพและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพ

 
 
 
mahaesakhospital.co.th : โรงพยาบาลมเหสักข์ รพ.มเหสักข์ ร.พ.มเหสักข์ โรงพยาบาล มเหสักข์ สุริยวงศ์ บางรัก mahaesak hospital mahaesak hospital